Kamus Dwibahasa: Indonesia–Jawa Tahun 2010

Kamus ini disusun untuk melengkapi lema Kamus Dwibahasa: Indonesia-Jawa produk Balai Bahasa Semarang yang telah diterbitkan pada tahun 2008 dan sebagai kelanjutan dari kegiatan penyusunan kamus tahun 2009. Penambahan lema perlu dilakukan mengingat masih banyak kosakata Jawa yang  belum tertampung di dalam kamus tersebut.

Lema dalam penyusunan kamus 2010 meliputi lema dari abjad A, B, C, D, G, dan H. Lema yang dituliskan dalam penyusunan kamus 2010 adalah lema pokok yang diambil dari Kamus Pelajar: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang belum masuk dalam penyusunan kamus 2009. Penyusunan kamus 2010 masih berpedoman pada penyusunan kamus 2009, baik penulisan dan tata urutan penyusunan lema pokok dan sublema, penulisan dan tata urutan kelas kata, penulisan dan tata urutan padanan kata, dan penulisan dan tata urutan tingkat tutur.

Abjad A adalah lema pokok abah sampai lema pokok ananda. Abjad B  adalah lema pokok ba sampai lema pokok butir. Abjad C adalah lema pokok  cabul sampai lema pokok cuti. Abjad D adalah lema pokok dada sampai lema pokok duwet. Abjad G adalah lema pokok gabah sampai lema pokok gumpal.  Abjad H adalah lema pokok habis sampai lema pokok hutan.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Kembali ke Atas